PDZ Structures Help
PDB name Resolution PDZ name Domain nr PDZ accession code Ligand name Ligand accession code Peptide Organism PMID
pdb1b8q.ent nmr nNOS 1 P29476 Synthetic - ---VVKVDSV rat 10331866
pdb1be9.ent 1.82 PSD-95 3 P31016 CRIPT Q9P021 -----KQTSV rat 8674113
pdb1bfe.ent 2.30 PSD-95 3 P31016 No peptide - - rat 8674113
pdb1d5g.ent nmr hPTP1E 2 Q12923 RA-GEF-2 Q8TEU7 ADENEQVSAV human 12095257
pdb1g9o.ent 1.50 NHERF1 1 O14745 Synthetic - ----ETDEQL human 11352585
pdb1gm1.ent nmr hPTP1E 2 Q12923 No peptide - - human 11884147
pdb1gq4.ent 1.90 NHERF1 1 O14745 beta2-AR P07550 -----NDSLL human 11882663
pdb1gq5.ent 2.20 NHERF1 1 O14745 PDGFR P09619 -----EDSFL human 11882663
pdb1i16.ent nmr Interleukin-16 1 Q14005 No peptide - - human 9699630
pdb1i92.ent 1.70 NHERF1 1 O14745 CFTR P13569 ----EQDTRL human 11304524
pdb1ihj.ent 1.80 InaD 1 Q24008 NorpA P13217 ---GKTEFCA drosophila 11500369
pdb1iu0.ent nmr PSD-95 1 P31016 No peptide - - rat 12614619
pdb1kwa.ent 1.93 CASK 1 O14936 Synthetic - -----SYREF human 9546224
pdb1ky9.ent 2.80 DegP 1 P09376 No peptide - - e.coli 11919638
pdb1l6o.ent 2.20 dvl-2 1 P51142 Dapper Q8QG92 --SLKLMTTV xenopus 11970895
pdb1lcy.ent 2.0 HtrA2 1 O43464 No peptide - - human 11967569
pdb1m5z.ent nmr GRIP 7 P97879 No peptide - - rat 12196542
pdb1mc7.ent nmr dvl-1 1 P51141 No peptide - - mouse 14636582
pdb1mfg.ent 1.25 Erbin 1 Q9NR18 ErbB2 P04626 -EYLGLDVPV human 12444095
pdb1mfl.ent 1.80 Erbin 1 Q9NR18 ErbB2 P04626 -----LDVPV human 12444095
pdb1n7e.ent 1.50 GRIP 6 P97879 No peptide - - rat 12493751
pdb1n7f.ent 1.50 GRIP 6 P97879 liprin-alpha Q13136 --ATVRTYSC rat 12493751
pdb1n7t.ent nmr Erbin 1 Q9NR18 Synthetic - ---TGWETWV human 12446668
pdb1n99.ent 1.94 Syntenin 1/2 O00560 No peptide - - human 12679023
pdb1nte.ent 1.25 Syntenin 1 O00560 No peptide - - human 12842047
pdb1obx.ent 1.35 Syntenin 2 O00560 interleukin-5-alpha Q01344 ------DVSF human 12842047
pdb1oby.ent 1.85 Syntenin 2 O00560 syndecan-4 P31431 ----TNEFYA human 12842047
pdb1obz.ent 1.69 Syntenin 1/2 O00560 interleukin-5-alpha Q01344 ------DVSF human 12842047
pdb1ozi.ent nmr hPTP1E 2 Q12923-4 No peptide - - human 14725761
pdb1p1d.ent nmr GRIP 4/5 P97879 No peptide - - rat 14555997
pdb1p1e.ent nmr GRIP 4 P97879 No peptide - - rat 14555997
pdb1pdr.ent 2.8 Dlg 3 Q12959 No peptide - - human 8757139
pdb1q3o.ent 1.80 Shank1 1 Q9WV48 No peptide - - rat 12954649
pdb1q3p.ent 2.25 Shank1 1 Q9WV48 GKAP1a P97836 ----EAQTRL rat 12954649
pdb1qau.ent 1.25 nNOS 1 P29476 No peptide - - rat 10221915
pdb1qav.ent 1.90 nNOS+syntrophin 1+1 P29476+Q61234 hairpin - -----LETTF rat 10221915
pdb1qlc.ent nmr PSD-95 2 P31016 No peptide - - rat 10623522
pdb1rzx.ent 2.10 PAR-6 1 O97111 Synthetic - ----VKESLV drosophila tbp
pdb1uep.ent nmr MAGI2 3 Q86UL8 No peptide - - human tbp
pdb1ueq.ent nmr MAGI2 1 Q86UL8 No peptide - - human tbp
pdb1uew.ent nmr MAGI2 4 Q86UL8 No peptide - - human tbp
pdb1uez.ent nmr MAGI2 1 Q86UL8 No peptide - - human tbp
pdb1uf1.ent nmr MAGI2 2 Q86UL8 No peptide - - human tbp
pdb1ufx.ent nmr MAGI2 3 Q86UL8 No peptide - - human tbp
pdb1uhp.ent nmr RSGI-RUH-005 1 ? No peptide - - human tbp
pdb1uit.ent nmr P-dlg 3 Q8TDM6 No peptide - - human tbp
pdb1ujd.ent nmr RSGI-RUH-003 1 ? No peptide - - human tbp
pdb1uju.ent nmr scribble 4 Q8WWV8 No peptide - - human tbp
pdb1ujv.ent nmr MAGI2 2 Q86UL8 No peptide - - human tbp
pdb2pdz.ent nmr Syntrophin 1 Q61234 Synthetic - ---GVKESLV mouse 9437424
pdb3pdz.ent nmr hPTP1E 2 Q12923 No peptide - - human 10704206